lördag 10 januari 2015

Lista Svenska Myndigheter 2015

Här följer en lista över Sveriges myndigheter 2015

Det har blivit några färre senaste uppdateringen. Idag är det 245 myndigheter jämfört med över 400 för några år sedan.

ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ARBETSGIVARVERKET
ARBETSMILJÖVERKET (AV)
ARVFONDSDELEGATIONEN
BARNOMBUDSMANNEN
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
BOKFÖRINGSNÄMNDEN
BOLAGSVERKET
BOVERKET
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
DATAINSPEKTIONEN
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
DOMARNÄMNDEN
E-HÄLSOMYNDIGHETEN
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
EKONOMISTYRNINGSVERKET
E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN
ELSÄKERHETSVERKET
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
ERSÄTTNINGSNÄMNDEN
EXPORTKREDITNÄMNDEN
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
FINANSINSPEKTIONEN
FINANSPOLITISKA RÅDET
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
FORSKARSKATTENÄMNDEN
FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD
FORTIFIKATIONSVERKET
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
FÖRSVARETS MATERIELVERK
FÖRSVARETS RADIOANSTALT
FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN
FÖRSVARSHÖGSKOLAN
FÖRSVARSMAKTEN
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN
FÖRSÄKRINGSKASSAN
GENTEKNIKNÄMNDEN
GIH
GÖTEBORGS UNIVERSITET
HARPSUNDSNÄMNDEN
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
HÖGSKOLAN DALARNA
HÖGSKOLAN I BORÅS
HÖGSKOLAN I GÄVLE
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
HÖGSKOLAN VÄST
ILO-KOMMITTÉN
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
JUSTITIEKANSLERN
KAMMARKOLLEGIET
KARLSTADS UNIVERSITET
KAROLINSKA INSTITUTET
KEMIKALIEINSPEKTIONEN
KOMMERSKOLLEGIUM
KONJUNKTURINSTITUTET
KONKURRENSVERKET
KONSTFACK
KONSTNÄRSNÄMNDEN
KONSUMENTVERKET
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN
KRIMINALVÅRDEN
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
KUNGLIGA BIBLIOTEKET
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
KUSTBEVAKNINGEN
KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE
LAGRÅDET
LANTMÄTERIET
LINKÖPINGS UNIVERSITET
LINNÉUNIVERSITETET
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
LIVSMEDELSVERKET
LOTTERIINSPEKTIONEN
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
LUNDS UNIVERSITET
LÄKEMEDELSVERKET
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
MALMÖ HÖGSKOLA
MEDLINGSINSTITUTET
MIGRATIONSVERKET
MITTUNIVERSITETET
MODERNA MUSEET
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET
MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR (MIA)
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS
MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
MYNDIGHETEN FÖR VÅRDANALYS
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
MÄLARDALENS HÖGSKOLA
NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
NATURVÅRDSVERKET
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
NOTARIENÄMNDEN
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
PATENTOMBUDSNÄMNDEN
PENSIONSMYNDIGHETEN
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
POST- OCH TELESTYRELSEN
POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION
PRESSTÖDSNÄMNDEN
PRÖVNINGSNÄMNDEN FÖR STÖD TILL KREDITINSTITUT
REDERINÄMNDEN
REGERINGSKANSLIET
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
RESEGARANTINÄMNDEN
REVISORSNÄMNDEN
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
RIKSARKIVET
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND
RIKSGÄLDSKONTORET
RIKSPOLISSTYRELSEN
RIKSUTSTÄLLNINGAR
RYMDSTYRELSEN
RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
RÄTTSMEDICINALVERKET
SAMESKOLSTYRELSEN
SAMETINGET
SIDA
SKATTERÄTTSNÄMNDEN
SKATTEVERKET
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
SKOGSSTYRELSEN
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
SOCIALSTYRELSEN
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
STATENS ANSVARSNÄMND
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
STATENS ENERGIMYNDIGHET
STATENS FASTIGHETSVERK
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
STATENS HAVERIKOMMISSION
STATENS HISTORISKA MUSEER
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
STATENS JORDBRUKSVERK
STATENS KONSTRÅD
STATENS KULTURRÅD
STATENS MARITIMA MUSEER
STATENS MEDIERÅD
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
STATENS MUSIKVERK
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
STATENS SERVICECENTER
STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND
STATENS SKOLINSPEKTION
STATENS SKOLVERK
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
STATENS VA-NÄMND
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
STATSKONTORET
STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
STOCKHOLMS UNIVERSITET
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
SVENSKA ESF-RÅDET
SVENSKA INSTITUTET
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
SVERIGES FÖRFATTARFOND
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
SÄKERHETSPOLISEN
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKE T, TLV
TILLVÄXTVERKET
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET
TRAFIKANALYS
TRAFIKVERKET
TRANSPORTSTYRELSEN
TULLVERKET
UMEÅ UNIVERSITET
UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET
UNIVERSITETS-OCH HÖGSKOLERÅDET
UPPSALA UNIVERSITET
VALMYNDIGHETEN
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
VETENSKAPSRÅDET
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
ÖREBRO UNIVERSITET
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD


Inga kommentarer:

Lista Svenska Myndigheter 2015