tisdag 19 augusti 2008

Lista över svenska myndigheter

A

ALKOHOL- OCH LÄKEMEDELSSORTIMENTSNÄMNDEN
www.kammarkollegiet.se/ovriga/alkohol.html

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
http://www.arn.se/

ARBETSFÖRMEDLINGEN
http://www.ams.se/

ARBETSGIVARVERKET
http://www.arbetsgivarverket.se/

ARBETSMILJÖVERKET (AV)
http://www.av.se/

ARKITEKTURMUSEET
http://www.arkitekturmuseet.se/

ARVFONDSDELEGATIONEN
http://www.arvsfonden.se/

AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SKOLMYNDIGHETEN M.M.

AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SSI OCH SKI

AVVECKLINGSORGANISATIONEN FÖR ARBETSLIVSINSTITUTET

B

BANVERKET
http://www.banverket.se/

BARNOMBUDSMANNEN
http://www.bo.se/

BERGSSTATEN
http://www.bergsstaten.se/

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
http://www.bth.se/

BOKFÖRINGSNÄMNDEN
http://www.bfn.se/

BOLAGSVERKET
http://www.bolagsverket.se/

BOVERKET
http://www.boverket.se/

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
http://www.bra.se/

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
http://www.brottsoffermyndigheten.se/

C

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
http://www.epn.se/

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
http://www.csn.se/

D

DANSHÖGSKOLAN
http://www.danshogskolan.se/

DATAINSPEKTIONEN
http://www.datainspektionen.se/

DRAMATISKA INSTITUTET
http://www.dramatiskainstitutet.se/

E

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/

EKONOMISTYRNINGSVERKET
http://www.esv.se/

ELSÄKERHETSVERKET
http://www.elsakerhetsverket.se/

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
http://www.energimarknadsinspektionen.se/

EXPORTKREDITNÄMNDEN
http://www.ekn.se/

F

FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/

FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
www.kammarkollegiet.se/ovriga/fideikom.html

FINANSINSPEKTIONEN
http://www.fi.se/

FINANSPOLITISKA RÅDET
http://www.finanspolitiskaradet.se/

FISKERIVERKET
http://www.fiskeriverket.se/

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
http://www.folkebernadotteacademy.se/

FORSKARSKATTENÄMNDEN
http://www.forskarskattenamnden.se/

FORSKINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP
http://www.fas.se/

FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
http://www.formas.se/

FORTIFIKATIONSVERKET
http://www.fortv.se/

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
http://www.levandehistoria.se/

FÖRSVARETS MATERIELVERK
http://www.fmv.se/

FÖRSVARETS RADIOANSTALT
http://www.fra.se/

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
http://www.fhs.se/

FÖRSVARSMAKTEN
www2.mil.se

FÖRSÄKRINGSKASSAN
http://www.forsakringskassan.se/

G

GENTEKNIKNÄMNDEN
http://www.genteknik.se/

GIH
http://www.gih.se/

GLESBYGDSVERKET
http://www.glesbygdsverket.se/

GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV
http://www.grn.se/

GÖTEBORGS UNIVERSITET
http://www.gu.se/

H

HANDIKAPPOMBUDSMANNEN
http://www.ho.se/

HARPSUNDSNÄMNDEN
http://www.harpsund.se/

HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
http://www.hsan.se/

HÖGSKOLAN DALARNA
http://www.du.se/

HÖGSKOLAN I BORÅS
www.hb.se

HÖGSKOLAN I GÄVLE
http://www.hig.se/

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
http://www.hh.se/

HÖGSKOLAN I KALMAR
http://www.hik.se/

HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD
http://www.hkr.se/

HÖGSKOLAN I SKÖVDE
http://www.his.se/

HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND
mainweb.hgo.se

HÖGSKOLAN VÄST
http://www.hv.se/

HÖGSKOLEVERKET
http://www.hsv.se/

I

ILO-KOMMITTÉN
http://www.ilo.org/

INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
http://www.iaf.se/

INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER
http://www.isp.se/

INSTITUTET F ARBETSMARKNADSPOLITISK UTVÄRDERING
http://www.ifau.se/

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK
http://www.irf.se/

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
http://www.sofi.se/

INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER
http://www.itps.se/

INSTITUTET FÖR UTVÄRDERING AV INTERN ATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
http://www.sadev.se/

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET FÖR UTBILDNINGS-
http://www.programkontoret.se/

J

JUSTITIEKANSLERN
http://www.justitiekanslern.se/

JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN
http://www.jamstalldhetsnamnden.se/

JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN
http://www.jamombud.se/

JÄRNVÄGSSTYRELSEN
http://www.jvs.se/

K

KAMMARKOLLEGIET
http://www.kammarkollegiet.se/

KARLSTADS UNIVERSITET
http://www.kau.se/

KAROLINSKA INSTITUTET
http://www.ki.se/

KEMIKALIEINSPEKTIONEN
http://www.kemi.se/

KOMMERSKOLLEGIUM
http://www.kommers.se/

KONJUNKTURINSTITUTET
http://www.konj.se/

KONKURRENSVERKET
http://www.konkurrensverket.se/

KONSTFACK
http://www.konstfack.se/

KONSTHÖGSKOLAN
http://www.kkh.se/

KONSTNÄRSNÄMNDEN
http://www.konstnarsnamnden.se/

KONSUMENTVERKET
http://www.konsumentverket.se/

KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

KRIMINALVÅRDEN
http://www.kriminalvarden.se/

KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
http://www.kronofogden.se/

KUNGLIGA BIBLIOTEKET
http://www.kb.se/

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
http://www.kmh.se/

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
http://www.kth.se/

KUSTBEVAKNINGEN
http://www.kustbevakningen.se/

KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE
http://www.karnavfallsfonden.se/

L

LAGRÅDET
http://www.lagradet.se/

LINKÖPINGS UNIVERSITET
http://www.liu.se/

LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
http://www.lsh.se/

LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET
http://www.sli.lu.se/

LOTTERIINSPEKTIONEN
http://www.lotteriinspektionen.se/

LUFTFARTSSTYRELSEN
http://www.luftfartsstyrelsen.se/

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
http://www.ltu.se/

LUNDS UNIVERSITET
http://www.lu.se/

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN
http://www.lfn.se/

LÄKEMEDELSVERKET
http://www.lakemedelsverket.se/

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN
http://www.k.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
http://www.w.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
http://www.i.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
http://www.x.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
http://www.n.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN
http://www.z.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
http://www.f.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN
http://www.h.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
http://www.g.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
http://www.bd.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
http://www.m.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
http://www.ab.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
http://www.d.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
http://www.c.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN
http://www.s.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
http://www.ac.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
http://www.y.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
http://www.u.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
http://www.o.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN
http://www.t.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
http://www.e.lst.se/

LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
http://www.lhs.se/

M

MALMÖ HÖGSKOLA
http://www.mah.se/

MEDLINGSINSTITUTET
http://www.mi.se/

MIGRATIONSVERKET
http://www.migrationsverket.se/

MITTUNIVERSITETET
http://www.miun.se/

MODERNA MUSEET
http://www.modernamuseet.se/

MYNDIGHETEN FÖR HANDIKAPPOLITISK SAMORDNING
http://www.handisam.se/

MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR (MIS)
http://www.mia.eu/

MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING
http://www.ky.se/

MYNDIGHETEN FÖR NÄTVERK OCH SAMARBETE INOM HÖGRE UTBILDNING
http://www.nshu.se/

MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING
http://www.skolutveckling.se/

MYNDIGHETEN FÖR UTL.INVESTERINGAR I SVERIGE,ISA
http://www.isa.se/

MÄLARDALENS HÖGSKOLA
http://www.mdh.se/

N

NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE
http://www.nationalmuseum.se/

NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE
http://www.cfl.se/

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
http://www.nrm.se/

NATURVÅRDSVERKET
http://www.naturvardsverket.se/

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
http://www.nai.uu.se/

NOTARIENÄMNDEN
www.dom.se/templates/DV_InfoPage____3805.aspx

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
nfh.nutek.se

NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)
http://www.sst.a.se/

NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR

NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
www.regeringen.se/sb/d/8324/a/74219

O

OMBUDSMANNEN MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV SEXUELL LÄGGNING (HOMO)
http://www.homo.se/

OMBUDSMANNEN MOT ETNISK DISKRIMINERING
http://www.do.se/

OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
http://www.operahogskolan.se/

P

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
http://www.prv.se/

POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
http://www.polar.se/

POST- OCH TELESTYRELSEN
http://www.pts.se/

POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION

PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN
http://www.ppm.nu/

PRESSTÖDSNÄMNDEN
http://www.presstodsnamnden.se/

R

RADIO- OCH TV-VERKET
http://www.rtvv.se/

REDERINÄMNDEN
www.regeringen.se/sb/d/3442/a/20563

REGERINGSKANSLIET
http://www.regeringen.se/

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
www.epn.se/goeteborg/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
www.epn.se/linkoeping/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
www.epn.se/lund/om-naemnden.asp

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
www.epn.se/stockholm/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
www.epn.se/umeaa/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
www.epn.se/uppsala/om-naemnden.aspx

REVISORSNÄMNDEN
http://www.revisorsnamnden.se/

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
http://www.raa.se/

RIKSARKIVET
www.statensarkiv.se/ra

RIKSGÄLDSKONTORET
http://www.riksgalden.se/

RIKSTRAFIKEN
http://www.rikstrafiken.se/

RIKSUTSTÄLLNINGAR
http://www.riksutstallningar.se/

RYMDSTYRELSEN
http://www.rymdstyrelsen.se/

RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN

RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
http://www.rattshjalp.se/

RÄTTSMEDICINALVERKET
http://www.rmv.se/

S

SAMESKOLSTYRELSEN
http://www.sameskolstyrelsen.se/

SAMETINGET
http://www.sametinget.se/

SIDA
http://www.sida.se/

SKATTERÄTTSNÄMNDEN
http://www.skatterattsnamnden.se/

SKATTEVERKET
http://www.skatteverket.se/

SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
www.kammarkollegiet.se/ovriga/skiljenamnd.html

SKOGSSTYRELSEN
http://www.svo.se/

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
http://www.overklagandenamnden.se/

SMITTSKYDDSINSTITUTET
http://www.smittskyddsinstitutet.se/

SMÅHUSSKADENÄMNDEN
http://www.smahusskadenamnden.se/

SOCIALSTYRELSEN
http://www.socialstyrelsen.se/

SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET(SIT)
http://www.sit.se/

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

SPECIALSKOLEMYNDIGHETEN (SPM)
http://www.spm.se/

STATENS ANSVARSNÄMND
http://www.statensansvarsnamnd.se/

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING
http://www.sbu.se/

STATENS BIOGRAFBYRÅ
http://www.statensbiografbyra.se/

STATENS BOSTADSKREDITNÄMND
http://www.bkn.se/

STATENS ENERGIMYNDIGHET
http://www.energimyndigheten.se/

STATENS FASTIGHETSVERK
http://www.sfv.se/

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT
http://www.fhi.se/

STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
http://www.sfhm.se/

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
http://www.swedgeo.se/

STATENS HAVERIKOMMISSION
http://www.havkom.se/

STATENS HISTORISKA MUSEER
http://www.historiska.se/

STATENS INSTITUT F KOMMUNIKATIONSANALYS
www.sika-institute.se

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
http://www.stat-inst.se/

STATENS JORDBRUKSVERK
http://www.sjv.se/

STATENS KONSTRÅD
http://www.statenskonstrad.se/

STATENS KULTURRÅD
http://www.kulturradet.se/

STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION
http://www.ski.se/

STATENS LIVSMEDELSVERK
http://www.slv.se/

STATENS LJUD OCH BILDARKIV (SLBA)
http://www.slba.se/

STATENS MARITIMA MUSEER
http://www.maritima.se/

STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
http://www.smvk.se/

STATENS MUSIKSAMLINGAR
http://www.smus.se/

STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR

STATENS PENSIONSVERK
http://www.spv.se/

STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND
http://www.sparnamnden.se/

STATENS RÄDDNINGSVERK
http://www.raddningsverket.se/

STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND

www.kammarkollegiet.se/ovriga/ssrn.html

STATENS SKOLVERK
http://www.skolverket.se/

STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT
http://www.ssi.se/

STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
162021005844

STATENS UTLANDSLÖNENÄMND
http://www.utn.nu/

STATENS VA-NÄMND
http://www.va-namnden.se/

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
http://www.sva.se/

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
http://www.vti.se/

STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
www.kammarkollegiet.se/son/son.html

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
http://www.scb.se/

STATSKONTORET
http://www.statskontoret.se/

STOCKHOLMS UNIVERSITET
http://www.su.se/

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
http://www.swedac.se/

STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR
http://www.psycdef.se/

SVENSKA ESF-RÅDET
http://www.esf.se/

SVENSKA INSTITUTET
http://www.si.se/

SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
http://www.sieps.se/

SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON
http://www.sblexikon.se/

SVERIGES FÖRFATTARFOND
http://www.svff.se/

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
http://www.sgu.se/

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
http://www.slu.se/

SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
http://www.smhi.se/

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
http://www.sakint.se/

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
webappl.web.sh.se

T

TALBOKS- OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKET
http://www.tpb.se/

TALTIDNINGSNÄMNDEN
http://www.taltidningsnamnden.se/

TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
http://www.teaterhogskolan.se/

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
http://www.foi.se/

TOTALFÖRSVARETS PLIKTVERK
http://www.pliktverket.se/

TULLVERKET
http://www.tullverket.se/

U

UMEÅ UNIVERSITET
http://www.umu.se/

UNGDOMSSTYRELSEN
http://www.ungdomsstyrelsen.se/

UPPSALA UNIVERSITET
http://www.uu.se/

V

VALMYNDIGHETEN
http://www.val.se/

VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING
http://www.verva.se/

VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE
http://www.vhs.se/

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
http://www.vinnova.se/

VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK
http://www.nutek.se/

VETENSKAPSRÅDET
http://www.vr.se/

VÄGVERKET
http://www.vv.se/

VÄXJÖ UNIVERSITET
http://www.vxu.se/

Å

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
http://www.aklagare.se/

Ö

ÖREBRO UNIVERSITET
http://www.oru.se/

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN

http://www.onh.se/

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG

www.dom.se/templates/DV_Page____4073.aspx

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD
http://www.oks.se/

1 kommentar:

Nilz Toren sa...

Har alla myndigheter generaldirektör?

Lista Svenska Myndigheter 2015