lördag 10 januari 2015

Lista Svenska Myndigheter 2015

Här följer en lista över Sveriges myndigheter 2015

Det har blivit några färre senaste uppdateringen. Idag är det 245 myndigheter jämfört med över 400 för några år sedan.

ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ARBETSGIVARVERKET
ARBETSMILJÖVERKET (AV)
ARVFONDSDELEGATIONEN
BARNOMBUDSMANNEN
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
BOKFÖRINGSNÄMNDEN
BOLAGSVERKET
BOVERKET
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
DATAINSPEKTIONEN
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
DOMARNÄMNDEN
E-HÄLSOMYNDIGHETEN
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
EKONOMISTYRNINGSVERKET
E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN
ELSÄKERHETSVERKET
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
ERSÄTTNINGSNÄMNDEN
EXPORTKREDITNÄMNDEN
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
FINANSINSPEKTIONEN
FINANSPOLITISKA RÅDET
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
FORSKARSKATTENÄMNDEN
FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD
FORTIFIKATIONSVERKET
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
FÖRSVARETS MATERIELVERK
FÖRSVARETS RADIOANSTALT
FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN
FÖRSVARSHÖGSKOLAN
FÖRSVARSMAKTEN
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN
FÖRSÄKRINGSKASSAN
GENTEKNIKNÄMNDEN
GIH
GÖTEBORGS UNIVERSITET
HARPSUNDSNÄMNDEN
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
HÖGSKOLAN DALARNA
HÖGSKOLAN I BORÅS
HÖGSKOLAN I GÄVLE
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
HÖGSKOLAN VÄST
ILO-KOMMITTÉN
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
JUSTITIEKANSLERN
KAMMARKOLLEGIET
KARLSTADS UNIVERSITET
KAROLINSKA INSTITUTET
KEMIKALIEINSPEKTIONEN
KOMMERSKOLLEGIUM
KONJUNKTURINSTITUTET
KONKURRENSVERKET
KONSTFACK
KONSTNÄRSNÄMNDEN
KONSUMENTVERKET
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN
KRIMINALVÅRDEN
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
KUNGLIGA BIBLIOTEKET
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
KUSTBEVAKNINGEN
KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE
LAGRÅDET
LANTMÄTERIET
LINKÖPINGS UNIVERSITET
LINNÉUNIVERSITETET
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
LIVSMEDELSVERKET
LOTTERIINSPEKTIONEN
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
LUNDS UNIVERSITET
LÄKEMEDELSVERKET
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
MALMÖ HÖGSKOLA
MEDLINGSINSTITUTET
MIGRATIONSVERKET
MITTUNIVERSITETET
MODERNA MUSEET
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET
MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR (MIA)
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS
MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
MYNDIGHETEN FÖR VÅRDANALYS
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
MÄLARDALENS HÖGSKOLA
NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
NATURVÅRDSVERKET
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
NOTARIENÄMNDEN
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
PATENTOMBUDSNÄMNDEN
PENSIONSMYNDIGHETEN
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
POST- OCH TELESTYRELSEN
POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION
PRESSTÖDSNÄMNDEN
PRÖVNINGSNÄMNDEN FÖR STÖD TILL KREDITINSTITUT
REDERINÄMNDEN
REGERINGSKANSLIET
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
RESEGARANTINÄMNDEN
REVISORSNÄMNDEN
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
RIKSARKIVET
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND
RIKSGÄLDSKONTORET
RIKSPOLISSTYRELSEN
RIKSUTSTÄLLNINGAR
RYMDSTYRELSEN
RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
RÄTTSMEDICINALVERKET
SAMESKOLSTYRELSEN
SAMETINGET
SIDA
SKATTERÄTTSNÄMNDEN
SKATTEVERKET
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
SKOGSSTYRELSEN
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
SOCIALSTYRELSEN
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
STATENS ANSVARSNÄMND
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
STATENS ENERGIMYNDIGHET
STATENS FASTIGHETSVERK
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
STATENS HAVERIKOMMISSION
STATENS HISTORISKA MUSEER
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
STATENS JORDBRUKSVERK
STATENS KONSTRÅD
STATENS KULTURRÅD
STATENS MARITIMA MUSEER
STATENS MEDIERÅD
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
STATENS MUSIKVERK
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
STATENS SERVICECENTER
STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND
STATENS SKOLINSPEKTION
STATENS SKOLVERK
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
STATENS VA-NÄMND
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
STATSKONTORET
STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
STOCKHOLMS UNIVERSITET
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
SVENSKA ESF-RÅDET
SVENSKA INSTITUTET
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
SVERIGES FÖRFATTARFOND
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
SÄKERHETSPOLISEN
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKE T, TLV
TILLVÄXTVERKET
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET
TRAFIKANALYS
TRAFIKVERKET
TRANSPORTSTYRELSEN
TULLVERKET
UMEÅ UNIVERSITET
UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET
UNIVERSITETS-OCH HÖGSKOLERÅDET
UPPSALA UNIVERSITET
VALMYNDIGHETEN
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
VETENSKAPSRÅDET
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
ÖREBRO UNIVERSITET
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD


onsdag 29 juli 2009

tisdag 19 augusti 2008

Lista över svenska myndigheter

A

ALKOHOL- OCH LÄKEMEDELSSORTIMENTSNÄMNDEN
www.kammarkollegiet.se/ovriga/alkohol.html

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
http://www.arn.se/

ARBETSFÖRMEDLINGEN
http://www.ams.se/

ARBETSGIVARVERKET
http://www.arbetsgivarverket.se/

ARBETSMILJÖVERKET (AV)
http://www.av.se/

ARKITEKTURMUSEET
http://www.arkitekturmuseet.se/

ARVFONDSDELEGATIONEN
http://www.arvsfonden.se/

AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SKOLMYNDIGHETEN M.M.

AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SSI OCH SKI

AVVECKLINGSORGANISATIONEN FÖR ARBETSLIVSINSTITUTET

B

BANVERKET
http://www.banverket.se/

BARNOMBUDSMANNEN
http://www.bo.se/

BERGSSTATEN
http://www.bergsstaten.se/

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
http://www.bth.se/

BOKFÖRINGSNÄMNDEN
http://www.bfn.se/

BOLAGSVERKET
http://www.bolagsverket.se/

BOVERKET
http://www.boverket.se/

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
http://www.bra.se/

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
http://www.brottsoffermyndigheten.se/

C

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
http://www.epn.se/

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
http://www.csn.se/

D

DANSHÖGSKOLAN
http://www.danshogskolan.se/

DATAINSPEKTIONEN
http://www.datainspektionen.se/

DRAMATISKA INSTITUTET
http://www.dramatiskainstitutet.se/

E

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/

EKONOMISTYRNINGSVERKET
http://www.esv.se/

ELSÄKERHETSVERKET
http://www.elsakerhetsverket.se/

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
http://www.energimarknadsinspektionen.se/

EXPORTKREDITNÄMNDEN
http://www.ekn.se/

F

FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/

FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
www.kammarkollegiet.se/ovriga/fideikom.html

FINANSINSPEKTIONEN
http://www.fi.se/

FINANSPOLITISKA RÅDET
http://www.finanspolitiskaradet.se/

FISKERIVERKET
http://www.fiskeriverket.se/

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
http://www.folkebernadotteacademy.se/

FORSKARSKATTENÄMNDEN
http://www.forskarskattenamnden.se/

FORSKINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP
http://www.fas.se/

FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
http://www.formas.se/

FORTIFIKATIONSVERKET
http://www.fortv.se/

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
http://www.levandehistoria.se/

FÖRSVARETS MATERIELVERK
http://www.fmv.se/

FÖRSVARETS RADIOANSTALT
http://www.fra.se/

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
http://www.fhs.se/

FÖRSVARSMAKTEN
www2.mil.se

FÖRSÄKRINGSKASSAN
http://www.forsakringskassan.se/

G

GENTEKNIKNÄMNDEN
http://www.genteknik.se/

GIH
http://www.gih.se/

GLESBYGDSVERKET
http://www.glesbygdsverket.se/

GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV
http://www.grn.se/

GÖTEBORGS UNIVERSITET
http://www.gu.se/

H

HANDIKAPPOMBUDSMANNEN
http://www.ho.se/

HARPSUNDSNÄMNDEN
http://www.harpsund.se/

HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
http://www.hsan.se/

HÖGSKOLAN DALARNA
http://www.du.se/

HÖGSKOLAN I BORÅS
www.hb.se

HÖGSKOLAN I GÄVLE
http://www.hig.se/

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
http://www.hh.se/

HÖGSKOLAN I KALMAR
http://www.hik.se/

HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD
http://www.hkr.se/

HÖGSKOLAN I SKÖVDE
http://www.his.se/

HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND
mainweb.hgo.se

HÖGSKOLAN VÄST
http://www.hv.se/

HÖGSKOLEVERKET
http://www.hsv.se/

I

ILO-KOMMITTÉN
http://www.ilo.org/

INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
http://www.iaf.se/

INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER
http://www.isp.se/

INSTITUTET F ARBETSMARKNADSPOLITISK UTVÄRDERING
http://www.ifau.se/

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK
http://www.irf.se/

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
http://www.sofi.se/

INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER
http://www.itps.se/

INSTITUTET FÖR UTVÄRDERING AV INTERN ATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
http://www.sadev.se/

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET FÖR UTBILDNINGS-
http://www.programkontoret.se/

J

JUSTITIEKANSLERN
http://www.justitiekanslern.se/

JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN
http://www.jamstalldhetsnamnden.se/

JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN
http://www.jamombud.se/

JÄRNVÄGSSTYRELSEN
http://www.jvs.se/

K

KAMMARKOLLEGIET
http://www.kammarkollegiet.se/

KARLSTADS UNIVERSITET
http://www.kau.se/

KAROLINSKA INSTITUTET
http://www.ki.se/

KEMIKALIEINSPEKTIONEN
http://www.kemi.se/

KOMMERSKOLLEGIUM
http://www.kommers.se/

KONJUNKTURINSTITUTET
http://www.konj.se/

KONKURRENSVERKET
http://www.konkurrensverket.se/

KONSTFACK
http://www.konstfack.se/

KONSTHÖGSKOLAN
http://www.kkh.se/

KONSTNÄRSNÄMNDEN
http://www.konstnarsnamnden.se/

KONSUMENTVERKET
http://www.konsumentverket.se/

KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

KRIMINALVÅRDEN
http://www.kriminalvarden.se/

KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
http://www.kronofogden.se/

KUNGLIGA BIBLIOTEKET
http://www.kb.se/

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
http://www.kmh.se/

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
http://www.kth.se/

KUSTBEVAKNINGEN
http://www.kustbevakningen.se/

KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE
http://www.karnavfallsfonden.se/

L

LAGRÅDET
http://www.lagradet.se/

LINKÖPINGS UNIVERSITET
http://www.liu.se/

LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
http://www.lsh.se/

LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET
http://www.sli.lu.se/

LOTTERIINSPEKTIONEN
http://www.lotteriinspektionen.se/

LUFTFARTSSTYRELSEN
http://www.luftfartsstyrelsen.se/

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
http://www.ltu.se/

LUNDS UNIVERSITET
http://www.lu.se/

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN
http://www.lfn.se/

LÄKEMEDELSVERKET
http://www.lakemedelsverket.se/

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN
http://www.k.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
http://www.w.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
http://www.i.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
http://www.x.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
http://www.n.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN
http://www.z.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
http://www.f.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN
http://www.h.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
http://www.g.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
http://www.bd.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
http://www.m.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
http://www.ab.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
http://www.d.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
http://www.c.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN
http://www.s.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
http://www.ac.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
http://www.y.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
http://www.u.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
http://www.o.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN
http://www.t.lst.se/

LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
http://www.e.lst.se/

LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
http://www.lhs.se/

M

MALMÖ HÖGSKOLA
http://www.mah.se/

MEDLINGSINSTITUTET
http://www.mi.se/

MIGRATIONSVERKET
http://www.migrationsverket.se/

MITTUNIVERSITETET
http://www.miun.se/

MODERNA MUSEET
http://www.modernamuseet.se/

MYNDIGHETEN FÖR HANDIKAPPOLITISK SAMORDNING
http://www.handisam.se/

MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR (MIS)
http://www.mia.eu/

MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING
http://www.ky.se/

MYNDIGHETEN FÖR NÄTVERK OCH SAMARBETE INOM HÖGRE UTBILDNING
http://www.nshu.se/

MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING
http://www.skolutveckling.se/

MYNDIGHETEN FÖR UTL.INVESTERINGAR I SVERIGE,ISA
http://www.isa.se/

MÄLARDALENS HÖGSKOLA
http://www.mdh.se/

N

NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE
http://www.nationalmuseum.se/

NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE
http://www.cfl.se/

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
http://www.nrm.se/

NATURVÅRDSVERKET
http://www.naturvardsverket.se/

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
http://www.nai.uu.se/

NOTARIENÄMNDEN
www.dom.se/templates/DV_InfoPage____3805.aspx

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
nfh.nutek.se

NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)
http://www.sst.a.se/

NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR

NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
www.regeringen.se/sb/d/8324/a/74219

O

OMBUDSMANNEN MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV SEXUELL LÄGGNING (HOMO)
http://www.homo.se/

OMBUDSMANNEN MOT ETNISK DISKRIMINERING
http://www.do.se/

OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
http://www.operahogskolan.se/

P

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
http://www.prv.se/

POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
http://www.polar.se/

POST- OCH TELESTYRELSEN
http://www.pts.se/

POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION

PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN
http://www.ppm.nu/

PRESSTÖDSNÄMNDEN
http://www.presstodsnamnden.se/

R

RADIO- OCH TV-VERKET
http://www.rtvv.se/

REDERINÄMNDEN
www.regeringen.se/sb/d/3442/a/20563

REGERINGSKANSLIET
http://www.regeringen.se/

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
www.epn.se/goeteborg/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
www.epn.se/linkoeping/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
www.epn.se/lund/om-naemnden.asp

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
www.epn.se/stockholm/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
www.epn.se/umeaa/om-naemnden.aspx

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
www.epn.se/uppsala/om-naemnden.aspx

REVISORSNÄMNDEN
http://www.revisorsnamnden.se/

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
http://www.raa.se/

RIKSARKIVET
www.statensarkiv.se/ra

RIKSGÄLDSKONTORET
http://www.riksgalden.se/

RIKSTRAFIKEN
http://www.rikstrafiken.se/

RIKSUTSTÄLLNINGAR
http://www.riksutstallningar.se/

RYMDSTYRELSEN
http://www.rymdstyrelsen.se/

RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN

RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
http://www.rattshjalp.se/

RÄTTSMEDICINALVERKET
http://www.rmv.se/

S

SAMESKOLSTYRELSEN
http://www.sameskolstyrelsen.se/

SAMETINGET
http://www.sametinget.se/

SIDA
http://www.sida.se/

SKATTERÄTTSNÄMNDEN
http://www.skatterattsnamnden.se/

SKATTEVERKET
http://www.skatteverket.se/

SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
www.kammarkollegiet.se/ovriga/skiljenamnd.html

SKOGSSTYRELSEN
http://www.svo.se/

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
http://www.overklagandenamnden.se/

SMITTSKYDDSINSTITUTET
http://www.smittskyddsinstitutet.se/

SMÅHUSSKADENÄMNDEN
http://www.smahusskadenamnden.se/

SOCIALSTYRELSEN
http://www.socialstyrelsen.se/

SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET(SIT)
http://www.sit.se/

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

SPECIALSKOLEMYNDIGHETEN (SPM)
http://www.spm.se/

STATENS ANSVARSNÄMND
http://www.statensansvarsnamnd.se/

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING
http://www.sbu.se/

STATENS BIOGRAFBYRÅ
http://www.statensbiografbyra.se/

STATENS BOSTADSKREDITNÄMND
http://www.bkn.se/

STATENS ENERGIMYNDIGHET
http://www.energimyndigheten.se/

STATENS FASTIGHETSVERK
http://www.sfv.se/

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT
http://www.fhi.se/

STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
http://www.sfhm.se/

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
http://www.swedgeo.se/

STATENS HAVERIKOMMISSION
http://www.havkom.se/

STATENS HISTORISKA MUSEER
http://www.historiska.se/

STATENS INSTITUT F KOMMUNIKATIONSANALYS
www.sika-institute.se

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
http://www.stat-inst.se/

STATENS JORDBRUKSVERK
http://www.sjv.se/

STATENS KONSTRÅD
http://www.statenskonstrad.se/

STATENS KULTURRÅD
http://www.kulturradet.se/

STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION
http://www.ski.se/

STATENS LIVSMEDELSVERK
http://www.slv.se/

STATENS LJUD OCH BILDARKIV (SLBA)
http://www.slba.se/

STATENS MARITIMA MUSEER
http://www.maritima.se/

STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
http://www.smvk.se/

STATENS MUSIKSAMLINGAR
http://www.smus.se/

STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR

STATENS PENSIONSVERK
http://www.spv.se/

STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND
http://www.sparnamnden.se/

STATENS RÄDDNINGSVERK
http://www.raddningsverket.se/

STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND

www.kammarkollegiet.se/ovriga/ssrn.html

STATENS SKOLVERK
http://www.skolverket.se/

STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT
http://www.ssi.se/

STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
162021005844

STATENS UTLANDSLÖNENÄMND
http://www.utn.nu/

STATENS VA-NÄMND
http://www.va-namnden.se/

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
http://www.sva.se/

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
http://www.vti.se/

STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
www.kammarkollegiet.se/son/son.html

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
http://www.scb.se/

STATSKONTORET
http://www.statskontoret.se/

STOCKHOLMS UNIVERSITET
http://www.su.se/

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
http://www.swedac.se/

STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR
http://www.psycdef.se/

SVENSKA ESF-RÅDET
http://www.esf.se/

SVENSKA INSTITUTET
http://www.si.se/

SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
http://www.sieps.se/

SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON
http://www.sblexikon.se/

SVERIGES FÖRFATTARFOND
http://www.svff.se/

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
http://www.sgu.se/

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
http://www.slu.se/

SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
http://www.smhi.se/

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
http://www.sakint.se/

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
webappl.web.sh.se

T

TALBOKS- OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKET
http://www.tpb.se/

TALTIDNINGSNÄMNDEN
http://www.taltidningsnamnden.se/

TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
http://www.teaterhogskolan.se/

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
http://www.foi.se/

TOTALFÖRSVARETS PLIKTVERK
http://www.pliktverket.se/

TULLVERKET
http://www.tullverket.se/

U

UMEÅ UNIVERSITET
http://www.umu.se/

UNGDOMSSTYRELSEN
http://www.ungdomsstyrelsen.se/

UPPSALA UNIVERSITET
http://www.uu.se/

V

VALMYNDIGHETEN
http://www.val.se/

VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING
http://www.verva.se/

VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE
http://www.vhs.se/

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
http://www.vinnova.se/

VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK
http://www.nutek.se/

VETENSKAPSRÅDET
http://www.vr.se/

VÄGVERKET
http://www.vv.se/

VÄXJÖ UNIVERSITET
http://www.vxu.se/

Å

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
http://www.aklagare.se/

Ö

ÖREBRO UNIVERSITET
http://www.oru.se/

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN

http://www.onh.se/

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG

www.dom.se/templates/DV_Page____4073.aspx

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD
http://www.oks.se/

Lista Svenska Myndigheter 2015